Trang Chủ / Thông Báo
Thông Báo về Chương trình Phóng Sanh hằng tháng

  - Phóng sanh tức là trả nợ! chúng ta sẽ trả vô số nợ sinh mạng của chúng sanh, do chúng ta giết hoặc bảo người giết hoặc thấy người giết mà vui theo, từ vô lượng kiếp đến nay. Chính vì chúng ta nợ mạng của chúng sanh, nên đời này chúng ta lãnh lấy vô số bệnh khổ bức bách, làm chúng ta đau khổ vô cùng tận.

- Thời gian : lúc 7h sáng Vào ngày 15 Âm Lịch mỗi tháng

- Địa điểm tập trung:  tại chùa Pháp Giới 110/55 Tô Hiệu P.Hiệp Tân Q.Tân Phú
  Thời gian có mặt: Đúng 6 giờ 30 sáng (nếu trễ sẽ không chờ)

ps

ps

ps

ps


- Phật tử muốn phát tâm phóng sanh vào ngày trên, thì vui lòng gởi danh sách cầu an, cầu siêu và tiền mua cá phóng sanh về Clb Hoa Từ Bi trước ít nhất ba ngày.

                                                                                                                                                  TM.Câu Lạc Bộ Hoa Từ Bi

                                                                                                                                                         Chủ Nhiệm

Tỳ Kheo : Thích Trí Bửu